پیش بینی و شرط بندی در ورزش بسکتبال:

تیم تحلیلی و مقاله نویس سایت ما تصمیم گرفته است کهروزانه در مورد یک ورزش مقالهای تهیه و راه ها و روش هایشرط بندی بر روی آن را برای کاربران بیان کند.

مقالههایی که که می تواند در روزهای نبود فوتبال برای کاربرانو کسانی که به پیشبینی و شرط بندی علاقه دارند و ورزشهایدیگر را به خوبی نمیشناسند کمک کند.

قطعاً پیش میآید روزهایی که به دلیل تعطیلی فوتبال و فصلنقل و انتقالات بازی های مناسبی جهت شرط بندی در ورزشفوتبال وجود نداشته باشد و همین امر سبب می شود. کاربرانیکه از ورزش های دیگر سر رشته ندارند کار برایشان سخت ودشوار شده و نتوانند پیش بینی و شرط بندی نمایند.

حال وب سایت تخصصی ما این موضوع را متوجه شده ومیخواهد هر روز یک ورزش را به جز فوتبال برای کاربران به طورمختصر و مفید شرح دهد.ورزش امروز که میخواهد موردبررسی قرار بگیرد یکی از ورزشهای توپ و توری دیگر یعنیبسکتبال می باشد.

ورزشی که خیلی از افرادی که هم اکنون می خواهند این مقالهرا بخوانند حداقل برای یک بار هم که شده آن را مشاهده کردهاند.

بنابراین برای دانستن و مطالعه این مقاله و مطلب در ادامه راهبا ما همراه باشید.

 

تاریخچه بسکتبال:

 

زادگاه بازی بسکتبال آمریکاست، این بازی در اوایل پاییز سال۱۸۹۱ میلادی توسط شخصی به نام جیمز نای اسمیت پایهریزی و ابداع شد . اما، از قرنها پیش در میان ساکنان نقاطمختلف قاره آمریکا، به ویژه آمریکای مرکزی و جنوبی انواعیاز بازی و مسابقه رایج بوده. که کم و بیش به بسکتبال شباهتداشتهاست.

بسکتبال در قاره آسیا ابتدا در چین و سپس در هندوستان رواجیافت.

هم اکنون قوی ترین تیم ملی بسکتبال بی شک آمریکا می باشد.که لیگ جذاب NBA، بالاترین سطح این ورزش را نیز میتواندر این کشور مشاهده نمود.

البته در کشورهایی مثل اسپانیا، فرانسه، برزیل و کشورهایدیگر نیز این ورزش پیشرفت زیادی داشته است .اما قطعا درکشور آمریکا ورزش اول محسوب شده و همین امر باعث شده.که وقتی اسم بسکتبال می آید همه توجهات به سمت و سویکشور آمریکا معطوف شود.

 

به طور کلی بسکتبال یک ورزش گروهی می باشد. که در هر تیم۵ نفر حضور دارند و در آن سعی می کنند با استفاده از پرتابتوپ با دست، به امتیاز رسیده و بازی را به سود خود به پایانببرند.

این ورزش از دو نیمه و ۴ کوارتر تشکیل شده است.زمان بازیآن مفید بوده و تنها در زمان جریان توپ محاسبه می شود.

 

شرط بندی و پیش بینی بر روی بسکتبال:

 

کمتر کسی وجود دارد که ورزش بسکتبال را ندیده باشد و ازروش بازی آن اطلاعی نداشته باشد. اما شاید افراد کمی باشندکه اطلاعات کافی از این ورزش را داشته باشند.

در این ورزش آپشن های متفاوتی برای شرط بندی وجود دارد .کهدر ادامه به معرفی آن می پردازیم.

 

در ورزش بسکتبال ۴ کوارتر وجود دارد. که شما می توانید شرطبندی های متفاوتی بر روی این کوارترها انجام دهید:

کاربران می توانند برنده هر کوارتر را مشخص کنند.

علاوه بر این کاربران می توانند کوارتری که بیشترین امتیاز درآن ردوبدل می شود را نیز مشخص کنند.

 

بازی بسکتبال از پرتاب های ۱، ۲ و ۳ امتیازی تشکیل شدهاست. که کاربران می توانند اولین تیمی که پرتاب ۳ امتیازی را بهثمر می نشاند.تیمی که بیشترین پرتاب ۳ امتیازی را انجاممی دهد، مشخص کنند.

 

علاوه بر این کاربران می توانند بر روی اختلاف تیم ها از لحاظامتیازگیری، مجموع خطاها و مجموع گل ها شرط بندی نمایند.

 

نکته حائز اهمیت این است .که قبل از تمامی شرطبندیها باید بهترکیب تیمها و قدرت آنها توجه نمو.سپس شرط بندی را انجامداد.