پیش بازی دیدار منچستر یونایتد و برایتون آلبیون:

 

دیدار پایانی روز دوم هفته سیام لیگ جزیره امشب ازساعت ۲۳ و بین تیمهای منچستر یونایتد و برایتون آلبیونبه انجام خواهد رسید.

رقابتی که در آن یک تیم بالای جدولی و یک تیم انتهایجدولی بوده است در قرار گرفته و اهداف گوناگونی رادنبال خواهند کرد .اهدافی که میتوانند در سبک بازی ایندو تیم نیز موثر بوده و نمایان شود.

شیاطین سرخ درباره جزئیات آن قرار داشته .با توجه بهجدال حساس این هفته منچسترسیتی وقت لستر میتوانندبا برد در این مسابقه یا به صدر جدول نزدیک تر شده یافاصله شان را با تیم سوم بیشتر سازند.

در هر حال یونایتدها باید این بازی خانگی را با برد پشتسر بگذارند.

از طرف مقابل مرغهای دریایی منطقه فلامر نیز که در ردهشانزدهم قرار دارند. برای باقی ماندن در سطح اول فوتبالانگلیس باید از بازیهای باقیمانده امتیازات لازم راجمعآوری کنند.همین امر میتواند باعث یک بازی دفاعیبرای کسب یک امتیاز از سوی شاگردان پاتر شود.

بنابراین و با توجه به این تفاسیر این دیدار یک رقابتساده برای هیچ کدام از دو تیم به حساب نمیآید.هر دوبه دنبال رسیدن به اهداف خود می باشند.همین امرباعث شده است که تیم تحلیلی سایت این دیداررا برای مطلب پیش بازی امروز در نظر بگیرد.

 

مقایسه آماری و تحلیل وضعیت دو تیم:

 

همانطور که گفتی منچستر یونایتد هم اکنون در رتبه دومجدول قرار دارد.

آنها از ۲۸ بازی گذشته خود توانستهاند ۵۷ امتیاز کسبکنند.علاوه بر اینکه قبل شروع این هفته  ۱۴ امتیاز ازشاگردان پپ گواردیولا عقبتر بودند.اما یک بازی کمتر نیزدر جدول داشتند در حال باید دید که در انتهای بازیامشب اختلافشان با سدر چقدر میشود.

البته هدف اصلی شیاطین سرخ در این فصل کسبسهمیه لیگ قهرمانان اروپا می باشد.در این راه تیمهاییمثل لسترسیتی، چلسی و وستهام یونایتد از رقیبان اصلیاین تیم محسوب می شوند .که یکی از آنها موفق به کسبسهمیه نخواهد شد.

از طرف مقابل شاگردان گراهام پاتر نیز در رده شانزدهمقرار داشته و خطر سقوط را به شدت احساس می کنند. آنها قبل از شروع این هفته با منطقه سقوط یعنی تیم فولامتنها ۶ امتیاز فاصله داشته.به وبی می دانند که امکانهر اتفاقی در ادامه فصل وجود دارد .پس باید امتیازاتکافی را قبل از رسیدن به هفتههای پایانی جمعآوریسازند.

وضعیت بازی های رو در رو کاملا به سود منچستریونایتدمی باشد. برایتون بر خلاف سایر تیمهای بزرگ نتوانستدر مقابل منچستر عملکرد خوبی داشته باشد.

تمامی پنج بازی اخیر دو تیم را شیاطین سرخ فوتبالانگلیس با برد پشت سر گذاشتهاند .که این نشان از برتریقرمزهای شهر منچستر در مقابل حریف می دهد.

در جدال مربیان دو تیم نیست .که چهار بار رو در روی همقرار گرفتهاند اوله گنار سولسشر برتری ۱۰۰ درصدیداشته است.

 

پیش بینی و شرط بندی این پیش بازی:

 

وضعیت بر روی کاغذ و از لحاظ مهرهای به گونه ای است .اکثر کارشناسان و کاربران فضای مجازی احتمال ودرصد برد تیم منچستر یونایتد را بسیار بیشتر از رقیبمی دانند.

هرچند که به نظر کار یونایتدها در این دیدار سخت ودشوار خواهد بود. اما با این وجود باز هم به نظر میرسدکه منچستر بتواند در این دیدار خانگی از پس حریق بربیاید .به خصوص در نیمه دوم که احتمال برد منچستر دراین نیمه بیشتر خواهد بود.

 

نکته دیگر اینکه تمام ۶ بازی اخیر رو در روی دو تیمحداقل سه گل را در برداشته است.به نظر می رسد کهامشب نیز مانند ۶ بازی اخیر یک رقابت پرگل را از اینتیمها شاهد باشیم