پیش بازی دیدار رئال مادرید و ایبار:

 

هفته بیست و نهم رقابتهای لالیگا اسپانیا امشب با برگزاریسه دیدار پیگیری می شود.

که در مهمترین بازی امشب و امروزشاگردان زین الدین زیدان از ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه درورزشگاه خانگی خود یعنی آلفردو دی استفانو شهر مادریدمیزبان ایبار خواهند بود.

رقابتی که بعد از تعطیلی چند هفتهای لیگ های اروپایی به دلیلبرگزاری مسابقات ملی می تواند برای طرفداران رئال مادریدبسیار حائز اهمیت و حساس باشد.

 

کهکشانی ها هم اکنون فقط ۶ امتیاز از آتلتیکومادرید کمتردارند.هنوز به قهرمانی در لالیگا این فصل امیدوارند.

بنابراینباید بازی امشب را با وجود مصدومان و غایبان پرتعداد با بردپشت سر بگذارند تا امیدهای شان برای قهرمانی کمرنگ نشود.

از طرف مقابل ایبار نیز که یکی از تیمهای انتهای جدولیمحسوب میشود. برای باقی ماندن در سطح اول فوتبال اسپانیاباید امتیازات لازم را از بازیهای باقیمانده کسب کند.

 بنابراینو با این اوصاف این دیدار از حساسیت ها و جذابیت هایخاصی برخوردار است و دو تیم اهداف گوناگونی را دنبالخواهند کرد .

به همین دلیل وبسایت تخصصی ما در نظر گرفتهاست .که یک مطلب پیش بازی است این دیدار تهیه و آن را باشما به اشتراک بگذارد.

مطلبی که شما میتوانید آن را در ادامه مطالعه فرمایید.

 

مقایسه آماری و تحلیل وضعیت دو تیم:

 

همان طور که گفتیم رئال مادرید در حال حاضر در رتبه سومجدول قرار گرفته است.

آنها از ۲۸ مسابقه ۶۰ امتیاز کسب کرده .پشت سر بارسلونا۶۲ و مادرید ۶۶ امتیازی قرار گرفته اند.

وضعیت جدولی و بازیهای آینده به گونهای است .که رئال مادریدمی تواند به قهرمانی امیدوار باشد. البته اگر بازی های باقیمانده اش را بتواند با برد پشت سر بگذارد.

از طرف مقابل ایبار با کسب ۲۳ امتیاز از ۲۸ مسابقه گذشتهدر جایگاه نوزدهم قرار گرفته. یکی از شانس های اصلیسقوط محسوب می شود.

البته فاصله آنها با تیمهای بالادستی خود زیاد نیست.بهعنوان مثال با تیم الشک در رده هفدهم قرار دارد.تنها دوامتیاز فاصله دارند.

پس این تیم نیز برای باقی ماندن در لالیگا باید امتیازات بازیهای باقیمانده را کسب نماید.قطعاً به سادگی پا پس نخواهدکشید.

 

وضعیت دو تیم در ۵ هفته اخیر لالیگا کاملا متفاوت بوده است.

ایبار از پنج مسابقه تنها دو امتیاز کسب کرد.در سه بازیدیگر تن به شکست داده است اما از طرف مقابل رئال مادریدتوانسته سه پیروزی و دو تساوی بدست بیاورد.

از آخرین باخت کهکشانیها در تمامی رقابت ها ۱۰ بازی میگذرد.از آخرین برد ایبار نیز ۱۳ بازی می گذرد!

وضعیت در بازی های رودررو نیز کاملاً به سود سفیدپوشانمادرید می باشد.به طوریکه در ۱۳ مسابقه قبلی ۱۱ برد از آنرئال بوده و تنها یک برد سهم ایبار می باشد.

۴ دیدار اخیر نیز با پیروزی رئال خاتمه یافته است.

در جدال های رو در روی دو مربی یعنی زین الدین زیدان وخوزهلوییز مندلیبار نیز برتری مطلق با زیزو بوده است .

به طوریکه در ۹ جدال رودروی این دو مربی ۸ برد سهم زیدان بوده.یکبار نیز کارشان به مساوی ختم شده است.

 

پیشبینی و شرط بندی این پیش بازی :

 

وضعیت بر روی کاغذ به گونه ای است که شانس تیم رئالمادرید برای برد در این دیدار بسیار بالا به نظر می رسد.

هرچند که زیدان مصدومان زیادی دارد.اما بهر حال همچناننیز تیم بهتری در اختیار داشته و به نظر می رسد بتواند از پسایبار بربیاید.

 

نکته دیگر اینکه در تمامی ۸ بازی گذشته رو در رو این دو تیمقل شاهد سهگل بوده ایم.این امر میتواند در بازی امروز نیزرخ دهد و گزینه مناسبی را برای شرطبندی رقم بزند.

 

در بخشهایی مانند شوت های در چارچوب و تعداد کرنر ها نیزمی توان از هندیکپ منفی تیم میزبان یعنی رئال بهره برد.

البته بازی های اخیر رو در رو و غیر رو در روی دو تیم در مقابلسایر حریفان نشان داده است. که بازی هایشان کم کرنه از آبدر می آید. در بخش مجموع کرنرها نیز می توان از این نکتهبرای شرط بندی استفاده نمود.